Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
743824 DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION SHOWN IN THE EXAMPLE OF AN MIS COURSE AT THE BACHELOR’S DEGREE LEVEL
125527 YABANCI DIL BILGISI SEVIYE TESPIT SINAVI'NIN (YDS) DÜŞÜNDÜRDÜKLERI
828043 INSTITUTIONAL COMPLETENESS IN HIGHER EDUCATION: AN EXAMINATION OF AN IRISH UNIVERSITY FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL STUDENTS
532815 A STUDY ON THE HECS (HIGHER EDUCATION CONTRIBUTION SCHEME), DEATH AND TAXES IN AUSTRALIA: REVIEWING THE PROPOSAL TO INCLUDE HECS-HELP DEBT AS PART OF AN ESTATE ON DEATH
336993 A MODEL PROPOSAL FOR COMPUTER AIDED EDUCATION
857662 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA KALİTE ÇALIŞMALARI
903405 THE ROLE OF 18TH AMMENDMENT ON THE HIGHE EDUCATION IN PAKISTAN
976714 PATIENT SAFETY CULTURE OF MIDWIFERY STUDENTS
433371 INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING ACADEMIC SELF COMPETENCIES OF MIDWIFERY STUDENTS
177451 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ PROFESYONELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
503284 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
830880 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
245333 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
164290 IMPACT OF STUDENTS’ SELF-ADVOCACY ON THEIR PERCEPTION IN DESIGN-STUDIO
341650 BIR DEVLET ÜNIVERSITESINDE UYGULANAN MENTORLUK PROGRAMININ SONUÇLARININ INCELENMESI: YABANCI DILLER YÜKSEKOKULU ÖRNEĞI
492484 THE EFFECT OF VIBER APPLICATION ON THE ACQUISITION OF CLIPPED, BLENDED AND ACRONYM WORDS
110346 THE USE OF CONTEXT IN TEACHING GRAMMAR AND ITS INFLUENCE ON EFL SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ACHIEVEMENT IN GRAMMAR RULES
897983 MANAGING OF TEACHING STAFF FOR QUALITY EDUCATION DELIVERY IN SECONDARY SCHOOLS
513058 EFFICIENCY ASSESSMENT OF TURKISH UNIVERSITIES USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
208933 RENEWABLE ENERGY IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE CASE OF NORTH CYPRUS
762336 SELF-EFFICACY OF TEACHERS AS A PREDICTOR OF TEST ANXIETY AMONG UNIVERSITY STUDENTS
817965 AFRIKALI GÖÇMENLERIN AVRUPA YOLCULUĞUNDA TÜRKIYE’NIN ROLÜ/THE ROLE OF TURKEY ON AFRICAN IMMIGRANTS EUROPEAN JOURNEY
616737 2002 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇILIMLARI: AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA
389843 AFRİKA’DAKİ ÇATIŞMALARA BALKANLAR MODELİ: ETNİK VEYA DİNİ? DEVLET VEYA GRUPLAR? /BALKANS MODEL FOR CONFLICTS IN AFRICA: ETHNIC OR RELIGIOUS? STATE OR GROUPS?
752861 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ DERS DENETİMLERİN ÖĞRETMEN PERFORMANSINA VE VELİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
361246 KUZEY KIBRIS’TA MESLEK LİSELERİ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
991500 REASONS TEACHERS WILL BE ECSTATIC WORKING UNDER THE FLIPPED CLASSROOM MODEL IN HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY IN TEACHING PHONOLOGY
580583 KAMU ÜNİVERSİTELERİNİN STRATEJİK PLANLARINDA YER ALAN PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ
432995 ERGENLERİN MESLEKİ YÖNELİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
455943 ERGENLERIN SORUNLARINI İÇSELLEŞTIRMESINI ETKILEYEN FAKTÖRLER
851156 MÜLTECILERIN SAĞLIK SORUNLARI ÜZERINE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESI
394017 ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI
783579 MÜLTECİ KADINLARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ
953162 MÜLTECİLERE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİR REHBER: EVRENSEL ETİK İLKELER
887781 KÜTÜPHANE NITELIĞI ILE ÜNIVERSITE NITELIĞI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
685371 INCOME RESOURCES FOR AN UNIVERSITY AND CASE STUDIES FROM TURKEY
185101 MODERN TEKNOLOJİNİN YARATTIĞI YENİ FOBİ: MOBİL TELEFON YOKSUNLUĞU KORKUSU (NOMOFOBİ)
100135 HOW TO EVALUATE ACADEMIC STAFF ? EFFICACY AND PERFORMANCE CREATIVITY AND INNOVATION OF THE STRUCTURES AND SCHEMES
490031 ÜNIVERSITELERIN EĞITIM GÖREVININ KALITESINI ARTIRMA ARACI OLARAK PROGRAM DEĞERLENDIRME
915635 YÜKSEKÖĞRETIMDE İNSANI BECERILERIN ÖĞRENENLERE KAZANDIRILMASI İÇIN ÖZ YÖNELIMLI ÖĞRENME MODELI
334490 EFFECT OF THE TRANSFORMATIONAL SCHOOL LEADERSHIP PRACTICES ON SELF EFFICACY AND COLLECTIVE EFFICACY OF TEACHERS PROFESSIONALLY QUALIFIED IN HIGHER EDUCATION
443062 EĞİTİMİN POLİTİK İŞLEVİNE BİR ÖRNEK: DARÜLFÜNUN’DAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE
770936 SAĞLIK SISTEMİNİN CEVAP VEREBİLİRLİĞİNDEKİ HETEROJENLİĞİ ANLAMADA VİNYET YAKLAŞIMI: BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
367392 PSIKOLOJIK DANIŞMAN TÜKENMIŞLIK ÖLÇEĞI
481988 KALİTE VE KALİTELİ ÜNİVERSİTE KAVRAMLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ ALGILARININ BELİRLEMESİ(GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
460977 KURUM KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI ÜZERINE BIR İNCELEME
832001 ENDÜSTRI 4.0 TOPLUMUNDA ALGORITMA VE PROGRAMLAMA EĞITIMININ ÖNEMI
915272 ÜNIVERSITELERDE STRATEJIK YÖNETIM: PLANLAMA, KONUŞLANDIRMA VE DEĞERLENDIRME SÜREÇLERINDE HOSHIN KANRI YAKLAŞIMI
190366 PURSUIT OF QUALITY IN HIGHER EDUCATION FROM MADRASSAS TO MODERN TIMES
145219 EĞITIM ANTROPOLOJISI VE EĞITIMDE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ ANLAMAK IÇIN KAVRAMSAL BIR ÇERÇEVE
710173 GLOBAL STANDARTLARDAKİ YENİ YAKLAŞIMLARIN ÜNİVERSİTELERDE KALİTE DÜZEYİNE ETKİLERİ
747411 PROJE TABANLI ÖĞRENME İLE KAZANILAN 21. YÜZYIL BECERILERINE YÖNELIK BIR NITEL ARAŞTIRMA
427511 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ YAŞAM ANLAMI DÜZEYLERININ FARKLI DEĞIŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESI
325862 ORTAOKULLARDAKİ BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN YABANCI DİL AĞIRLIKLI BEŞİNCİ SINIF UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
870260 ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMALI EĞITIM KAPSAMINDA İNCELENMESI
536476 ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF ÖĞRETMENI YETIŞTIRME PROGRAMI HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI
934394 YÜKSEKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM BİLEŞİK KAPLAR MI?
497948 REFLECTIONS OF THE SURVEY OF TURKISH BOARD OF HIGHER EDUCATION FOR CANDIDATES OF THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION (YKS) AS DETERMINANT OF THE LONG RANGE POLICY IMPLICATIONS
147053 QUALITY ASSURANCE IN THE ENGLISH LANGUAGE SCHOOL AT TED UNIVERSITY
967295 STAKEHOLDER ASSESSMENT OF QUALITY ASSURANCE AT A FOUNDATION UNIVERSITY IN TURKEY
647440 ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELIK MEMNUNIYET DÜZEYLERININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE POZITIF PSIKOLOJIK SERMAYELERINE ETKISI: BIR YÜKSEKÖĞRETIM KURUMUNDA AKADEMISYENLER ÜZERINDE BIR ARAŞTIRMA THE EFFECTS OF EMPLOYEE JOB SATISFACTION
685392 LİDERLİK YAKLAŞIMLARI VE KURAMLARININ EĞİTİM YÖNETİMİNE KATKISI
908794 İNTERNET KULLANIMI VE MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
132749 WHY GAMIFY? AN OVERVIEW OF PROS AND CONS.
513288 YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE SÜREÇLERİ: İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ RAPORLARINA GÖRE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
832119 FUTURE OF BUSINESS SCHOOLS AT ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES: DEVELOPING INTERNAL EVALUATION FRAMEWORK
672169 WEB SAYFALARININ KULLANILIRLIK VE TASARIM AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
216842 SOCIAL MEDIA IN EDUCATION: A DISTRACTION OR MOTIVATION?
571277 HEMŞIRELERIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERI VE VERIMLILIK TUTUMLARI/ NURSES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS PRODUCTIVITY
445557 HEMŞIRELERIN İZLENIM YÖNETIMI TAKTIKLERI VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGILARI / NURSES’ IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS AND THEIR PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL CULTURE
765677 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM DOYUMLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
578902 MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARLARINDA HİZMET KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PERSONELİN ROLÜ
602723 LİSANS VE ÖN LİSANS SAĞLIK EĞİTİMİNDE KALİTENİN ARTIRILMASI
475095 LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE UYGULAMA LABORATUARININ ÖNEMİ
289795 TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA ALDIKLARI DİL DERSİNE BAKIŞ AÇILARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
906015 YÜKSEKÖĞRETIMDE İLK YIL DENEYIMI: GEREKÇELERI, AMAÇLARI VE KATKILARI
967679 FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE TÜRKİYE’DE FRANSIZCA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN YAŞANAN SORUNLAR
728620 İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
932475 DETERMINING EXIT CRITERIA FOR ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY IN PREPARATORY PROGRAMS AT TURKISH UNIVERSITIES
933975 DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA VE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN BU SIRALAMALARDAKİ YERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ (A COMPARATIVE ANALYSIS OF WORLD UNIVERSITY RANKINGS AND THE RANKS OF TURKISH UNIVERSITIES IN THESE RANKINGS)
777911 MESLEKI FARKINDALIK SÜRECINDE MEZUN-ÖĞRENCI GÖRÜŞME ÖRNEĞI
371477 CLOUD COMPUTING SECURITY ISSUES AND CHALLENGES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
736502 SOSYAL BILGILER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKI ÖZYETERLIKLERINE İLIŞKIN ALGILARININ INCELENMESI
473198 THE APPROACH OF MIDWIFERY AND NURSING STUDENTS TO DISABLED WOMEN
384094 HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ / RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP IN NURSES
630470 HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ KLINIK ALANDA YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE KARŞILAŞTIKLARI RISKLER
484292 ÖĞRETMEN ADAYLARININ FETEMM METODU İLE DERS İŞLENİŞİNE KARŞI TUTUMLARI
548871 ERGENLERI ÇOCUKLUK DÖNEMI MUTLULUK ANILARI İLE MINNETTARLIK DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
743613 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BECERİ UYGULAMA ALANLARINDA İŞ KAZASI KONUSUNDA EĞİTİM ALMA VE İŞ KAZASINA MARUZ KALMA DURUMLARI
288813 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE İŞSIZLIK KAYGISI
961821 YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIRMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI
836374 TIP FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ANATOMI EĞITIMI ÖNCESI KADAVRA KAVRAMININ METAFOR ANALIZI
382497 ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM SEVİYESİNDE KARİYER PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YERİ: EEYO YAPI RESSAMLIĞI ALANINDAN BİR ÖRNEK
600397 QUALITY ASSURANCE OF CONTRIBUTION TO SOCIETY IN TURKISH UNIVERSITIES
848440 MODELLING OF STRATEGIC AND MANAGERIAL IMPLICATIONS FOR A QUALITY SYSTEM WITH SPECIAL REFLECTIONS FROM STATISTICAL QUALITY CONTROL VERSUS ISO 9000: A CASE STUDY FOR THE TURKISH HIGHER EDUCATIONAL INDUSTRY
338980 TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODELS FOR EFFECTIVE TEACHING AND LEARNING IN SCHOOLS
263477 YÜKSEKÖĞRENİMDE KALİTE İÇİN LİDER AKADEMİSYEN EĞİTİMİ; BİR ÖRNEK OLARAK YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, İSTANBUL
428409 ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN HİZMET İÇİ EĞİTİM VE GELİŞİM DEPARTMANLARININ ÖNEMİ
582186 MÜFREDATA STRATEJIK VE YAPAY ZEKA YAKLAŞIM ÖNERISI: “AKILLI MÜFREDAT”
983962 ÜLKEMİZ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ İÇİNDE EKONOMIK VE SOSYAL KALKINMA YOLUNDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE “KALİTE” SORUNU
650835 THE USE AND IMPORTANCE OF SIMULATION IN NURSING EDUCATION
409355 YÜKSEK ÖĞRETIMDE PAYDAŞ FARKINDALIĞI VE SÜRDÜRÜLEBILIR SISTEM ÖNERISI
362356 TÜRKİYE’DEKİ DOKTORA MEZUNU İHTİYACINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR TAHMİN MODELİ GELİŞTİRİLMESİ
645934 NURSING EDUCATION AND DAILY LIFE ACTIVITIES MODEL
717500 TEACHER CANDIDATES’ THOUGHTS ABOUT TEACHING PRACTICUM
191185 APPLICATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION: EXAMPLE OF THE NICOSIA DISTRICT
311053 TEACHING PRACTICUM PROCESS: A QUALITATIVE RESEARCH WITH TEACHER CANDIDATES
682148 ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI SÜRECINDE DÖNÜT FAKTÖRÜ
749361 TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS OF TEACHING AND TEACHING PROFESSION
340482 NI LABVIEW İLE OPTİK KAĞIT OKUMA UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ
843936 SAĞLIK EĞITIMINDE DEĞERLER EĞITIMI VE PROFESYONELIZM
298988 EMBEDDED JOURNALISM WAR AND MEDIA: THE DIFFERENT DISCOURSES, THE MEDIA AND THE JOURNALISM ROLE